Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Abuja : Palvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abuja

9 Iro Dan Musa Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
Viisumit ja oleskeluluvat: +234 (0) 81 7245 46 44 (ma-to, klo 13-16)
Viisumit ja oleskeluluvat, sähköposti: visa.aba@formin.fi
Muut asiat: +234 (0) 803 785 1150 (virka-aikana)
S-posti: sanomat.aba@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Kaikkien Länsi-Afrikan maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin Suomeen.

Viisumivaatimukset Länsi-Afrikan maihin: ota yhteys asianomaisen maan edustustoon.

Viisumihakemuslomake ja tietoa hakemisesta Ulkoministeriön sivuilla

Ohjeita suomalaiselle kutsujalle

Kaikki hakijat haastatellaan

Viisumin myöntämisen mahdollistamiseksi viisuminhakijan tulee henkilökohtaisesti saapua haastatteluun Suomen suurlähetystöön Abujaan ja esittää täydellinen viisumihakemuksensa liitteineen. Ellei hakija ole aiemmin antanut sormenjälkiään, ne otetaan haastattelun yhteydessä ja ne ovat voimassa viisi vuotta antopäivästä lukien. Mikäli ajanvaraamisen viisuminhakijalle hoitaa muu kuin hakija, tulee edustustolle toimittaa asiasta valtakirja. Mikäli hakija on myöhässä haastattelusta 30 minuuttia, aika peruutetaan ja viisumimaksua ei palauteta.

Ulkomaalaislain 30 §:n mukaan viisumin myöntää Schengen-valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto. Edustusto käyttää viisumihakemusta käsitellessään sille Schengenin säännöstön ja ulkomaalaislainsäädännön mukaan kuuluvaa harkintavelvoitetta ja noudattaa Schengen-maiden yhteisessä ohjeessa määriteltyjä yleisiä arviointiperusteita. Niiden mukaan edustuston on kiinnitettävä huomiota muun muassa hakijan laittoman maahanmuuton riskiin, minkä arvioi yksinomaan viisumihakemusta käsittelevä edustusto.

Koska laittoman maahanmuuton riski arvioidaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti, ja edustusto on vastuuviranomainen viisumiasiassa, kokonaisharkinnan perusteella tehtävää viisumipäätöstä varten jokaisen viisumihakijan henkilökohtainen haastattelu on erittäin tärkeää.

Edustuston toimialueen Länsi-Afrikan maista tulevat hakijat  saapuvat  Abujan-suurlähetystöön haastatteluun. Luettelo maista on englanninkielisillä sivuilla.

Ghanassa Suomea edustaa viisumiasioissa Tanska, Beninissä Alankomaat, Burkina Fasossa Belgia, Guinea-Bissaussa Portugal ja Senegalissa Ranska. Vain näiden maiden kansalaiset tai maassa laillisesti ja pysyvästi oleskeluluvalla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat hakea viisumia Suomea edustavista suurlähetystöistä.

Lentolippu

Viisuminhakijalla on oltava viisumia haettaessa lentolippuvaraus (meno-paluu). Lentolippua ei missään tapauksessa pidä hankkia ja sen hintaa maksaa, ennen kuin viisumi on myönnettävissä ja asiasta on ilmoitettu hakijalle. Suurlähetystö ei vastaa etukäteen maksettujen lippujen hankinnasta viisuminhakijalle mahdollisesti koituvista kuluista.

Kun viisumi on myönnettävissä, edustusto pyytää hakijaa esittämään maksetun lentolipun. Ilman tätä viisumia ei voida kirjoittaa.

Matkavakuutus

Hakijalla tulee olla matkavakuutus jo silloin, kun viisumia haetaan.

Vakuutuksen:

  • on oltava voimassa kaikissa Schengen-maissa koko matkan ajan
  • tulee kattaa sairauden tai onnettomuuden vuoksi syntyneet hoitokulut sekä mahdollinen kotiuttaminen aina 30 000 euroon saakka.

Mikäli vakuutus otetaan Nigeriassa, Schengen-edustustot hyväksyvät vain vakuutuksen, joka on Schengen-edustustoihin akkreditoitujen vakuutusyhtiöiden listalla olevasta vakuutusyhtiöstä. Muita vakuutuksia ei hyväksytä.

Vakuutuksen voi ottaa myös Suomesta käsin internetin kautta mm. alla mainituista vakuutusyhtiöistä. Tällöin maksutapana on luottokortti.

Rahavarat

Hakijan on esitettävä todistus siitä, että hänellä on matkaa varten tarvittavat rahavarat.

Asiakirjat

Kaikki viisumihakemusta tukevat asiakirjat: passi, passivalokuva, maksukuitti, kutsu, lentovaraus, tositteet varoista jne. tulee olla viisuminhakijalla mukanaan viisumihaastattelussa, jotta viisuminkäsittely voi alkaa. Asiakirjoja ei tule lähettää etukäteen edustustoon sähköpostitse, sillä edustustolla ei ole mahdollisuuksia säilyttää saamiaan viestejä tai vastata asiakkaidensa postien säilytyksestä heidän puolestaan. Viisumihakemusten käsittely voi alkaa, kun hakemus on täydellinen ja kaikki vaadittavat asiakirjat ovat mukana.

Englanninkielisissä viisumiohjeissa mainittujen asiakirjojen lisäksi viisumiyksiköllä on viisumikäsittelyn aikana oikeus Schengen-säädöstön mukaisesti pyytää lisäasiakirjoja harkintansa mukaan.Jos lisäasiakirjoja tarvitaan, hakemusta ei pidetä täydellisenä ennen kuin lisäasiakirjat ovat saapuneet suurlähetystöön.

Kutsu on syytä osoittaa viisuminhakijalle ja kirjoittaa englanniksi, sillä hakijan on tiedettävä kutsun koko sisältö, ja hänellä on oltava kutsu mukanaan saapuessaan Schengen-alueelle.

Schengen-rajatarkastuksessa rajaviranomaisilla on oikeus tarkistaa hakijan viisumiin liittyvät asiakirjat, joten kaikki viisumihakemukseen liitetyt alkuperäiset asiakirjat on syytä pitää mukana matkan ajan.

Alta löydätte esimerkkinä täytetyn viisumihakemuslomakkeen.

pdfSample Schengen Visa Application Form

Viisumihakemuksen käsittelyaika

Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan 3 kk ennen suunniteltua matkaa.

Viisuminkäsittelyaika on vähintään14 kalenteripäivää siitä päivästä lähtien, kun täydellinen hakemus on otettu vastaan suurlähetystössä tai kun vaaditut lisäasiakirjat ovat saapuneet. Käsittely voi venyä tätäkin pidemmäksi tarvittavien taustaselvityksien tekemiseksi, joten viisuminhakijoiden tulisi aina varata riittävästi aikaa viisumiasiassaan. Suurlähetystö ei vastaa matkan peruuntumisesta tai lykkääntymisestä aiheutuneista kuluista. Ruuhka-aikoina käsittelyajat riippuvat käsiteltävinä olevien hakemusten määrästä.

DHL:n käyttö passin kuljettamiseen

Viisumihaastattelussa hakijan passi pidetään käsittelyn ajan suurlähetystössä ellei toisin sovita hakijan kanssa. Mikäli hakija haluaa myöhemmin toimittaa passinsa DHL:llä suurlähetystöön viisuminkirjoitusta varten, tulee hakijan ja kutsujan huomioida, että DHL:n vaatima kuljetusaika. Asiakkaiden itsensä on järjestettävä ja maksettava DHL-kuljetus ja maksettu paluukuori on liitettävä mukaan.

Kutsu

Kutsu on vapaamuotoinen kirje eikä valmiita lomakkeita ole syytä käyttää. Kutsusta selviää:

  • kuka kutsuu / kenet / minne / milloin / miksi, mitä tarkoitusta varten
  • kuka vastaa vierailun kuluista (kutsutun asuminen, ruokailu, kuljetukset, taskurahat)
  • kutsujan yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti)
  • kutsu kirjoitetaan englanniksi (suomenkielinen käännös voi olla mukana mutta ei ole välttämätön)
  • kutsua ei lähetetä suurlähetystöön, vaan viisuminhakija esittää sen henkilökohtaisesti edustustossa tullessaan henkilökohtaiseen haastatteluun
  • kutsussa on hyvä esittää viisumin myöntämistä puoltavat seikat mahdollisimman laajasti: milloin tavattu, kuinka kauan tunnettu, mikä on kutsujan ja kutsuttavan yhteys/suhde toisiinsa, pariskuntien yhteiselämän historia, suhteen kesto kokonaisuudessaan tms.

Viisumimaksu

Hakija voi maksaa viisumimaksun paikallisessa valuutassa suurlähetystön pankkitilille Nigeriassa. Vaihtoehtoisesti kutsuja voi maksaa hakijan puolesta viisumimaksun kansainvälisellä tilisiirrolla suurlähetystön pankkitilille. Pankkiteitse maksetuissa maksuissa on huomioitava pankkisiirroista koituvat kulut, ja suurlähetystön saaman summan tulee olla koko maksun summa

Viisumihakemuksen käsittelymaksu tulee olla maksettuna suurlähetystölle ennen kun haastatteluaika voidaan antaa. Kuitti käsittelymaksun maksamisesta tulee skannata liitteeksi sähköpostiin, jolla haastatteluaikaa pyydetään.

Huom! Suomen ja muun EU-kansalaisen perheenjäseneltä (aviopuoliso tai alaikäinen lapsi) ei peritä viisumin käsittelymaksua. Perhesuhde tulee todistaa virallisella asiakirjalla. Suomen kansalaisen puolison kanssa solmittu avioliitto tulee olla virallisesti rekisteröity Suomessa. Diplomaatti- ja virkapassien haltijoilta maksua ei peritä.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 6.11.2018


© Suomen suurlähetystö, Abuja | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot